Akce
Betonová lavička ADVAS LOP
Betonová lavička ADVAS LOP
Cena bez DPH: 145.42 EUR
Cena s DPH: 175.96 EUR
Nerezový odpadkový koš s popolníkom
Nerezový odpadkový koš s popolníkom
Cena bez DPH: 228.75 EUR
Cena s DPH: 276.79 EUR

Obchodné podmienky

Predávajúci:

ADVAS s.r.o., so sídlom Severní 742, 500 03 Hradec Králové, Česká republika.

Adresa pre doručovanie: ADVAS sro, Librantice 18, 503 46 Třebechovice pod Orebem, Česká republika.

E-mail: advas@advas.cz
Telefón: +420 604 802 600

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Vzťahy medzi ADVAS s.r.o. (Ďalej len "predávajúcim") a kupujúcim, ich vzájomné práva a povinnosti, vznikajúce medzi nimi na základe kúpnej zmluvy, ktorá je uzavretá výlučne výmenou elektronickej pošty, sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné. Sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá je uzavretá výlučne výmenou elektronickej pošty.

Odoslaním vyplnenej elektronickej objednávky kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a tieto akceptuje ako záväzné obchodné podmienky dodávky tovaru predávajúceho.

Kontaktné údaje a ďalšie informácie o osobe predávajúceho vrátane týchto obchodných podmienok sú uvedené na webových stránkach predávajúceho pozri www.advas.cz .

Názov hlavné charakteristiky tovaru dodávaného predávajúcim a cenník tovaru sú taktiež uvedené na webových stránkach predávajúceho www.advas.cz - časť ADVAS - eShop / ďalej len www.advas.cz /

Ak je kupujúcim osoba, ktorá nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (tj spotrebiteľ), potom uzavretá kúpna zmluva je typom spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 51a a nasl. zákona č 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v platnom znení / ďalej len Obč. zák. / a právne vzťahy výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obč. zák.

Ak je kupujúcim osoba, ktorá koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, potom právne vzťahy výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia hlavne príslušnými ustanoveniami zákona č 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení / ďalej len Obch. zák .")

Kúpou tovaru od predávajúceho nevznikajú kupujúcemu práva na užívanie ochranných známok predávajúceho, obchodných názvov a firmy predávajúceho.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku pre uzatvorenie kúpnej zmluvy sú závislé od výšky ceny telekomunikačných služieb, ktoré sú kupujúcemu poskytované ich poskytovateľom.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

II. PREDMET KÚPNEJ ZMLUVY

Predmetom kúpnej zmluvy je predaj tovaru z aktuálnej ponuky sortimentu predávajúceho, uvedeného na webových stránkach predávajúceho (pozri www.advas), ktoré si kupujúci vybral a označil vo svojej elektronickej objednávke.

III. OBJEDNÁVKA TOVARU

Tovar predávajúceho je možné pri použití elektronických prostriedkov objednať iba na formulári elektronickej objednávky, ktorý je k dispozícii v slovenskom jazyku na webových stránkach predávajúceho www.advas.cz

Podmienkou pre splnenie elektronickej objednávky je vyplnenie požadovaných údajov kupujúcim v objednávkovom formulári. Ak nebudú požadované údaje správne vyplnené, nebude k takej neúplné objednávke prihliadať.

Požadovanými údajmi v objednávkovom formulári sa rozumie najmä:
- Meno, priezvisko kupujúceho, kontaktné údaje kupujúceho (e-mail, telefónne číslo, adresa miesta dodania)
- Špecifikácia objednaného tovaru a jeho počtu (v kusoch)
- Cena tovaru (podľa cenníka predávajúceho platného v deň odoslania riadne vyplnenej objednávky kupujúceho na objednávkovom formulári)

Kupujúci môže pred odoslaním vyplneného objednávkového formulára skontrolovať jeho obsah a opraviť prípadné chyby vzniknuté pri zadávaní dát. V prípade zistenia prípadných chýb pri zadávaní dát až po odoslaní vyplneného objednávkového formulára je nutné odoslanú objednávku stornovať podľa článku IV. týchto obchodných podmienok.

Objednávka bude vybavená čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Objednávka s požadovanými údajmi je považovaná za návrh kúpnej zmluvy. O prijatí (záväznom potvrdení) objednávky bude kupujúci informovaný predávajúcim e-mailom, zaslaným na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v jeho objednávke.

Kúpna zmluva, na základe ktorej bude realizovaný predaj tovaru predávajúceho kupujúcemu, vzniká doručením záväzného potvrdenia objednávky predávajúcim kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu, ktorú označil v objednávkovom formulári.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, tzn. záväzné potvrdenie objednávky predávajúcim bude urobené v českom jazyku.

V deň, kedy bude zásielka s tovarom určeným pre kupujúceho odovzdaná predávajúcim prepravcovi za účelom jeho doručenia kupujúcemu, dostane kupujúci informačný e-mail na e-mailovú adresu, ktorú označil v objednávkovom formulári.

IV. STORNO OBJEDNÁVKY ZO STRANY KUPUJÚCEHO

Objednávka môže byť stornovaná len elektronicky: - Na e-mailovej adrese: adam.vaskovsky @ mystic.cz kde musí byť uvedené číslo objednávky a kontaktné údaje kupujúceho.

V. STORNO OBJEDNÁVKY ZO STRANY PREDÁVAJÚCEHO

V prípade, že predávajúci nie je schopný vybaviť objednávku zákazníka, a to úplne alebo aj len z časti, potom sa predávajúci zaväzuje kontaktovať zákazníka a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe.

V prípade, že zákazníka nemožno kontaktovať alebo nedôjde k dohode o ďalšom postupe, vyhradzuje si predávajúci právo objednávku zrušiť - nepotvrdí záväzné prijatie objednávky a kúpna zmluva tak nevznikne, o čom bude zákazníka informovať prostredníctvom e-mailu, ktorý mu zašle na adresu , z ktorej bola elektronická objednávka odoslaná (ev. na adresu uvedenú v elektronickej objednávke).

V prípade, že je možné splniť len časť objednávky kupujúceho, predávajúci na takú skutočnosť upozorní e-mailom kupujúceho, a ak kupujúci e-mailom spätne potvrdí predávajúcemu, že akceptuje splnenie len časti svojej objednávky, potom vznikne kúpna zmluva len ohľadom takto odsúhlaseného plnenia.

VI. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim - SPOTREBITEĽOM

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods 3 Obč. zák., je oprávnený od kúpnej zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (elektronicky), s výnimkou prípadov uvedených v § 53 ods 8 Obč. zák., odstúpiť v lehote 14 dní od prevzatia plnenia (dodanie tovaru), a to bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie. Odstúpenie musí byť doručené v uvedenej lehote na adresu prevádzky predávajúceho: ADVAS sro, Librantice 18, 503 46 Třebechovice pod Orebem, spolu s číslom daňového dokladu (nákupného dokladu) as uvedením čísla bankového účtu kupujúceho, na ktorý má byť kúpna cena vrátená (za predpokladu , že bola zaplatená).

Kupujúci - spotrebiteľ je v prípade odstúpenia v uvedenej lehote povinný vrátiť tovar predávajúcemu najneskôr do 14 (štrnástich) dní od účinnosti jeho odstúpenia od zmluvy na adresu prevádzky predávajúceho: ADVAS sro, Librantice 18, 503 46 Třebechovice pod Orebem.

V súvislosti s uplatnením práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu nepoškodený, zabalené a chránené proti poškodeniu pri preprave rovnakým spôsobom, ako bolo pri dodaní. Tovar poškodený, nekompletné (týka sa aj obalov) alebo v stave znemožňujúcim či ztěžujícím jeho ďalší predaj nie je predávajúci povinný prijať a vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu. Vrátený tovar nie je kupujúci oprávnený zasielať predávajúcemu späť na dobierku, náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Pri platnom odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v najkratšej možnej lehote, najneskôr však do 30 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy. Predávajúci nevracia čiastku za balné a poštovné. V prípade, že nebolo poštovné a balné u vráteného výrobku či tovaru pri dodaní účtované, má predávajúci právo na jeho dodatočnú úhradu. V tomto prípade predávajúci vráti kupujúcemu čiastku kúpnej ceny tovaru zníženú o tieto skutočne vynaložené náklady.

neuvedie Ak kupujúci vo svojom odstúpení číslo bankového účtu na účely vrátenie kúpnej ceny, bude poukázaná príslušná suma kupujúcemu prostredníctvom poštovej poukážky na náklady kupujúceho.

VII. DOPRAVNÉ PODMIENKY, POŠTOVNÉ A BALNÉ

Tovar podľa uzavretej kúpnej zmluvy je kupujúcemu zasielaný iba pri platbe vopred alebo v hotovosti pri prevzatí:

Slovesnká republika:a) prepravnou službou AWT Cechofracht:
• cena za dopravu je počítaná individuálne podľa každej objednávky.
Vzhľadom k tomu, že cenu za dopravu počítame individuálne. Vytvorením objednávky sa k ničomu nezaväzujete. Objednávku považujeme za záväznú až vo chvíli keď nám odsúhlasíte cenu za dopravu a celkovú cenu za dodanie o ktorej Vás budeme informovať emailom.


Tovar je vo všetkých prípadoch starostlivo zabalený, aby nedošlo k jeho porušeniu. Odporúčame kupujúcemu, aby pri prevzatí riadne skontroloval obsah zásielky a uistil sa, že nedošlo k porušeniu jej obsahu.

VIII. DODACIE PODMIENKY

Predávajúci odošle objednaný tovar kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke, obvyklá dodacia lehota je 2 - 7 dní.

V prípade, že objednaný tovar nebude predávajúci schopný odoslať v uvedenom termíne, bude kupujúceho o tejto skutočnosti informovať prostredníctvom e-mailu a navrhne náhradné riešenie vybavenie objednávky alebo je predávajúci oprávnený postupovať podľa článku V. týchto obchodných podmienok.

Predávajúci nezodpovedá za zdržanie alebo nedoručenie zásielky v prípade, že sú nedostatky na strane kupujúceho alebo prepravcu. Ďalej neručí za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia prípadne iných technických problémov.

Kupujúci sa zaväzuje odobrať záväzne objednaný a zaslaný tovar a zaplatiť cenu za tovar vrátane nákladov na doručenie (na prepravu tovaru do miesta určeného kupujúcim v jeho objednávke). V prípade neprevzatia objednaného tovaru má predávajúci právo požadovať úhradu vynaložených nákladov na balenie a expedíciu zásielky, na prepravu tovaru.

Všetky ceny v cenníku predávajúceho sa rozumie vrátane DPH. Predávajúci garantuje ceny uvedené v ponuke, a to k okamihu odoslania objednávky na záväznom objednávkovom formulári. Náklady spojené s odoslaním tovaru znáša kupujúci, ak nie je ustanovené inak.

Prevzatie tovaru potvrdzuje kupujúci podpisom na sprievodnom doklade. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim pri objednaní v objednávkovom formulári. Poškodenú zásielku je kupujúci oprávnený odmietnuť prevziať. Ak prevezme kupujúci od prepravcu poškodenú zásielku, je povinný poškodenie namietnuť (popísať) v potvrdení o prevzatí zásielky od prepravcu a bez zbytočného odkladu túto skutočnosť oznámiť e-mailom na adresu predávajúceho advas@advas.cz a poskytnúť predávajúcemu doklad o prevzatí zásielky s poznámkou o poškodení zásielky.

Kupujúci je vlastníkom tovaru po zaplatení kúpnej ceny. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru.

IX. REKLAMAČNÝ PORIADOK

Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim prehliadnuť bez zbytočného odkladu ao zistených vadách najneskôr do 3 dní informovať predávajúceho. Oznámenie o zistených vadách musí kupujúci učiniť u predávajúceho písomne ​​alebo e-mailom v lehote do 3 dní od prevzatia tovaru. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené chyby, tj musí uviesť o aké vady sa jedná a ako sa prejavujú.

Písomné oznámenie o zistených chybách uplatňuje kupujúci na adrese predávajúceho:

ADVAS sro, Librantice 18, 503 46 Třebechovice pod Orebem.

Predávajúci zodpovedá za všetky skryté vady, ktoré sa vyskytnú u dodaného tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je poskytovaná v dĺžke 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Záručná doba začína odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci neručí za vady, ktoré vzniknú nešetrným alebo neprimeraným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením tovaru.

Pre uplatnenie reklamácie musí kupujúci spolu s reklamovaným tovarom zaslať predávajúcemu na vyššie uvedenú adresu predávajúceho originál alebo kópiu predajného dokladu.

Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť reklamáciu bez zbytočného odkladu, avšak najneskôr do 30tich dní od prijatia tovaru na reklamáciu. V prípade neodstrániteľnej vady tovaru predávajúci tovar vymení, vráti kupujúcemu kúpnu cenu alebo poskytne zľavu, a to vždy na základe dohody s kupujúcim. V prípade závady odstrániteľné, predávajúci na svoje náklady vadu odstráni, alebo podľa uváženia tovar vymení za nové. V prípade vybavenia reklamácie je záručná doba automaticky predĺžená o dobu, po ktorú kupujúci nemohol tovar užívať.

X. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim, sú považované za dôverné a chránené podľa príslušných právnych predpisov. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne tieto údaje žiadnym tretím osobám.